Polaroid x 1XRUN

Client:

Polaroid x 1XRUN

Year:

2021

DTP: Nicky Gennburg

Design: Marzia Tolomei